Direitu di brinka

Na dia Domingu passadu kel prujetu ” A brinkar” – rializadu pa Associason thehumanrightsproject, en kooperason ku Delta Cultura Cabo Verde – tinha si pontu altu di kapasitason di fotugrafia di largu scala di serka di 250 kriansas ki djugaba 86 difereti djogus. Na kel projectu tanbê tenha partisipason de crianças di Delta Cultura Cabo […]

Palestra

Na dia 16 di Fevereru pa 3hora di tardi fasedu un palestra na Centro Infantil y Juvinli di Delta Cultura sobri gravidés precoce, ku pisikóliga Rosana y otus trés assistenti undi ki tinha tchéu intervenson di jovens tchéu perguntas y respostas sobri konsiquensia di un gravides precoce.