Kanpionatu di sub 17

A assosiason Rigional di futibol di Santiagu Norti organiza un kanpionatu di 17, ki ta konta ku partisipason di txéu skolas di futibol di Santiagu Norti. Skola futibol di assosiason Delta Cultura Cabo Verde, ta partisipa na konpionatu ku timi di sub 17, y primeru djogu é na dia dumingu 6 de Maio de 2012 […]