Diskubri Talentus

Delegason di Ministeriu di Edução i Disportu di Tarrafal (DSMEDT) atraves di ses Gabinetiu di Apoiu i Akonpanhamentu Psikologiku (GAAP) realiya na Sentru di Idukason Delta Kultura (SEDK) un serie di ativadadis dentru di ses prugrama kes da nomi di “Diskubri Talentus” Atividadis komesa ku diskursu di delegadu di Ministeriu di Idukason i Disportu (MID), […]