ANÚNSIU DI TRABADJU

Delta Cultura Cabo Verde (DCCV) ta informa ma sta abertu konkursu pa vaga di inpregu pa IduKadora di JardiN Infantil, na Centro Educação Delta Cultura, ki ta ben abri na mês di Sitenbru de 2016. Trabadju ta kumesa na mês di Marsu/Abril 2016 (fasi preparason). Kenha ki sta interesadu ten ki intrega proposta ó pedidu […]

ANÚNSIU DI TRABADJU

Delta Cultura Cabo Verde (DCCV) ta informa ma sta abertu konkursu pa vaga di inpregu pa Iducadora di Jardim Infantil, na Centro Educação Delta Cultura, ki ta ben abri na mês di Sitenbru de 2016. Trabadju ta kumesa na mês di Marsu/Abril 2016 (fasi preparason). Kenha ki sta interesadu ten ki intrega proposta ó pedidu […]