Visita Guiada à Estufa di kulunatu

Na ânbitu di kumprimentu di prugramas idukativus, Centro de Educação Delta Cultura rialisa na dia 10 di Abril na stufa giadu pa gerenti di stufa,  Senhor Angel Alamo, un inpresariu di ilhas di Canárias ki dja ten 5 anu ki disenvolvi projetu na kulunatu. Visita foi rializadu entri 09:30 a 11:00, i konta ku prisensa […]