Sesson di Bodyboard i Surf

Baseadu na tema di mês di Dezembru “Osianu”,  Centro da Educação Delta Cultura (CEDC) en parseria ku Kabungo Surf Tarrafal (KST), ki da kel sesson di Bodyboard&Surf pa kriansa na baía di Tarrafal. Sesson ki é fetu  pa Kabungo, un surfista lokal, ki ganha  3(três) bes  prémiu di midjor surfista di Cabo Verde i orgulhosamenti dje ripresenta […]

Workshop di akrobasia

Desdi Outubru Ki Centro di Educação Delta Cultura (CEDC) oferesi pa kes partisipanti un workshop di akrobasia ku durason di 8 mês, keli é grasas a habilidadis akrobátikas di uma vuluntária Alemã, Jule Sophia Molitor. Jule Molitor kumesa fazi akrobasia desdi os 6 anos di idadi, na skola di Kunst-Kraft-Sportverein fundadu na 1954 na Mainz […]

Formason di Multimédia

Grasas a apoiu finaseru di Club 0,7 from the Austrian Ministry for Foreign Affairs, un trenu profissinal na ária di multimédia ki kumesa desdi 2 di Outubru na Centro di Educação D elta Cultura (CEDC) na Achada Tomás.Ku un total di 10 partisipantis ki sata ten un novu vison sobri mundu di fotografia i sobri […]

Kolónia di Férias

Duranti 1(un) mês, di 03 a 30 de Julhu de 2017 dikori na Centro di Educação Delta Cultura (CEDC) kolónia di férias 2017 destinada a kriansas i jovens di referidu Centro. Projetu kolónia di férias é un iventu realizadu anualmenti, ki reúni mas di un sentena i meia di kriansas i jovens partisipantis di projetu […]