Stória di Idukadoris

“Nou! Odja, ka bu matal-”. N´ta konsigi span´tal antis di xinelu rosa di Darlene pila kêl pikinoti largatixa. Bu sabi mê un animal. Só ê krê vivi tânbi.” Nada ki fladu ka konvensel ó pa inprisional. “ Bai transforma un burbuleta.” Kantu kê obi palavra burbuleta ,ê larga kêl , ê korri pa sala di arti y ê volta ku un garrafa di plástiku kê pin´ta kêl lóra. I ê klaru ki kêl garafa fika un novu kasa di lagartixinha. Enkuantu ê staba ta poba lagartu na garafa ê kumesa ta pergun´ta; “Ê un borboleta di verdadi? Kantu tenpu mesti pa transforma en un borboleta?” “N´ka sabi, 2 a 3 simanas talvêz. Mas asi dês forma li ê kata konsigui sobrivi . Ê mesti kunida, águ y sol. Se fika dentu di garafa sukuru ê ta morri faxi.” Nton ê panha padja ê poi dentu di garafa y ê bai pa tornera di agu. “Kusê ki bu sta fasi?” ê pega garafa pertu di tornera ê fla, “ Bó, ki fla me mesti agu, kumida y sol …”
(Amelie – Vuluntária Austríaca)

Nu staba nôs kuatu xin´tadu na un pedra kênti frenti di sala di arti.
Ku úma sol kênti ki staba ta fritaba nôs kabêsa mi sta sô ta djuda minis maraba korda na sês pulseiras. Di rapenti Patrícia djoben flan “Amelie si bu xin´ta txêu na sol bu ta fika pretu sima mi.” “Sima bó ? Nau, infelizmente nau. Nha peli ta fika vermelhu nton.” “Nau, ê simê. Oras ki gentis branku xin´ta na sol ês ta bira pretu. Abó só bu mesti xin´ta na sol tudu dia!”
(Amelie – Vuluntária Austríaca)

“Amelie, bu teni un namoradu ali?” “Nau n´ka teni” “Nau pamodi?” “Pamodi n´ka krê.” Dipôs di obi kêli Edmara (7 anôs de idade) ri pa 2 minutos . Y desdi kêl dia tudu bês ki odjan na rostu ê ta raben´ta grassa, ê ta sakudi kabêsa ê ta fla “pamodi min n´ka krê”. Y dipôs senpre ta dan grasa tanbê oras kê fika ta ri, dipôs di quarta bês, min pergun´tal pamodi ki kêl stória dal grasa asi, ê risponden ainda ta ri: “Nau ka ê possivel ki alguen ka krê ranja namoradu. Kêli ka isisti.”
(Amelie – Vuluntária Austríaca)
Lia un kriânsa di jardin di infansia. Sima maioria di sês kolegas, ê gosta de dadji na mi y dan ku pedra, mas na brinkadeira. Y amin nunka n´ka nsabi modi kin n´ta fasi oras kês fasi kusas li…
Un di kusa difisil di splika , kusa ki kontisi entri mi ku Lia: nu ten mas di 5 minotu sen fala nada, só ta odja un ku otu na odju, ku pouku sorisu ku kunpanheru…dêsdi kêl munentu nunka mas ê fika violenta ku mi y nu fika midjor amiga atê hoji.
(Nico – Vuluntáriu Italiano)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website