Formason di Multimédia

Grasas a apoiu finaseru di Club 0,7 from the Austrian Ministry for Foreign Affairs, un trenu profissinal na ária di multimédia ki kumesa desdi 2 di Outubru na Centro di Educação D elta Cultura (CEDC) na Achada Tomás.Ku un total di 10 partisipantis ki sata ten un novu vison sobri mundu di fotografia i sobri […]