Delta Cultura risebi presidenti di Acrides

Lourença Tavares, presidenti di Assosiason di Kriansas Desfavoresidas (Acrides) i prisidenti di Redi Nasional di konbati i Prevenson kontra Abusu i Explorason Sexual di Menoris, akunpanhadu di Maria Rosa (koordenadora di rede pa região norti di ilha di Santiago), staba di visita na Centro da Educação Delta Cultura pa konxi prujetus i si funsionamentu. Duranti visita tenha un konversa […]

Distribuison di Bolsas di Panu

En kumemorason á dia mundial di anbienti, 5 de Junhu,  Delta Cultura distribui serka di dós sentenas di bolsas di pano na Sidade di Tarrafal. Kel kampanha di distribuison di bolsas di panu ben na kuntinuidadi di un workshop sobri “ O inpákitu di usu di plástiku na meiu ambienti” rializadu há un simana atrás na Centro […]