Torneiu di Futebol3

Baseadu na tema igualdadi di género  Centro di Educaçáo Delta Cultura rialisa na 2 simanas un tornieu di futebol3 ku partisipantesdi mesmu. Torneiu ten si preinsipal objetivu trabadja na keston di igualdadi di generu na futebol. Sendu ki na sosiedadi existe um total disigualdadi en termus di futebol. Nton através di futebol3, rapaziz i raparigas […]