3ª Edison di Fórum “Futebol Pa Esperança”

Na kunprimentu di Obijetivu di Desenvolvimentu Sustentável (ODS), Delta Cultura Cabo Verde (DCCV) partisipa na Fórum di 2017 di Futebol Pa Esperansa na Kazan, Rússia, di 26 a 28 di Junhu di 2017.
Fórum ki fazi parti di inisiativa “Futebol Para esperança” di FIFA  ki djá sta na si 3ª edison, tendu sidu inisiadu na 2005, pretendi kolabora ku organizason kumunitárias globalmenti ki usadu pa pode oferesi kriansas y jovens feramentas valiosas pa fazi diferensa ativamenti na si própri vida.
Eventu sata dikorri en parseria Copa di konfiderasões di FIFA Rússia 2017 y fazi parti di Estratégia di Sustentabilidadi di Copa di Mundo da FIFA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website