Delta Cultura risebi presidenti di Acrides

Lourença Tavares, presidenti di Assosiason di Kriansas Desfavoresidas (Acrides) i prisidenti di Redi Nasional di konbati i Prevenson kontra Abusu i Explorason Sexual di Menoris, akunpanhadu di Maria Rosa (koordenadora di rede pa região norti di ilha di Santiago), staba di visita na Centro da Educação Delta Cultura pa konxi prujetus i si funsionamentu. Duranti visita tenha un konversa ku txeu kusa entri es é asinatura di un protocolu pa brevi entri Delta Cultura i redi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
Website