Delta kultura ta kompleta 10 anu

Na proximu dia 2 di Dizembru, Delta Kultura ta kompleta más un anu di vida des bês nu ta comemora 10 anu di vida (di 2002 ti 2012), 10 anu di tcheus susesus i tcheus atividadis fetus també.

Pa komesa, dentu di kel planu di komemorason di 10 anu di Delta kultura, organizadu un torneiu na xcalon di subi 11 i subi 13 entri skolas di futibol di Kadjeta i Tarrafal, undi ki partisipa skola di futibol delta kultura, asosiason skola di futibol di tchon bon, asosiason speransa i adeki.

Kel torneiu foi disputadu na modalidadi di todus kontra todus undi speransa di calheta ganha na subi 11 ku 6 pontu i també di kalheta adeki na subi 13 ganha ku 5 pontu.

Pa fla ma kel atividadi fetu contra justamenti ku komemorason di dia di disportu cabu verdianu ki sta komemoradu duranti kel simana li.

Pa komemorason inda di kel 10 anu, sta programadu un munti atividadi sima rádiu praça i inda kel grandi fetival di batuku na dia 1 i 2 di Dizembru.

Pa más informason entra na nos página deltacultura.org.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website