Formason di madera en tornu

A assosiason Delta Cultura sata abri na més Otubru un formason di tornu di madera pa mães jovens na Centro Infantil y Juvinil di Tarrafal.
Tornear madera é um atividadi ki mesti pokus faramentas y un makina. di fatu, na txhéu kasus, é possivel ki teni material ki dja sta prontu ki parti di um sinplis padáz di madera brutu.

Formadora é un Sinhora di Suiça ki dja sta na Cabo Verde pa un anu di formason.
DCCV dja teni tudu kés material pa formason, alguns di kes donativos é um duason di um firma di Áustria
kel projetu li sta finansiadu pa Governu di Áustria.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website