II inkontru Internasional di Vuluntariadu na Tarrafal

Dipos di primeru incontru na 2018, fika prumesa di un nubu inkontu, y h0ji es ta li pa mas un segundu inkontru di vuluntariadus entri assosiason Delta Cultura i Liceu de Tchon Bom. Prinsipal obijetivu des inkontru é fasi kon ki , pessoas ki ta fasi voluntariadu, ten mas kontatus un ku otu, i fasi troka di isperiensia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
Website