Konbersu abertu i Seson di Aeróbika ku Inpresária Maurícia Vaz

Na ânbitu di kunprimentu di atividadis di mês di Fevereiru,  Centro di Educação Delta Cultura organiza un seson di konbersu abertu y aerobika ku, inpresária, fasidera di iventus i ginasta,  Sra. Maurícia Vaz. Sima Delta Cultura ten komu tema di més sobri igualdadi di generu, obijetuvu é di mostra pa kriansas, forsa i puder di mudjer na sociedadi na mundu di nogósius.  Nton é tivi ki partilia un pouku di si stória di si tenpu di infância,ti gosi ke bira un inpresária. Foi un grandi konversa i un puoku di trenu di aerobika. Nu ta agradesi Sinhora Mouricia Vaz pa se konbersu ku kriansas, pamode es  gostaba txeu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
Website