Kuadrus di Honra

Anu 2015 ka pudia komesaba midjor pa Sentru di Edukason Delta Kultura (SEDK) i si partisipantis.

Findadu prumeru trimestri na Liseu di Tarrafal (LT), SEDK passa pa konxi kêl lista di 41 alunus kuadrus di honra di skola. Sen surpreza, 2 rapazinhus ki ta studa, ta juga, ta prendi novus kuzas i fazi otus prugramas ta fazi parti di kel lista.

Kleiton José Borges Varela (Kleiton) i Leonildo Almeida Lopes (Viduca), primeru, studanti di 8º anu i sugundu di 7º anu, ta distaka ku média di 17.20 i 17.40 respetivamenti.

2 rapazinhu ki ê sen dúvida li nês mumentu orgulhu si ses páis ô enkaregadu di idukason, mas tanbê ês é orgulhu di sentru, di tudu munitoris i risponsávels ki ta trabadja na sentru.

Nu ta aproveta pa da parabens a kes 2 studanti li i pa fla tanbé mé ka prumeru bês ki partisipantis di SEDK ta distaka na ses skola ku ajuda di munitoris di sentru, ses páis i ses prufisoris tanbé. Só pa relembra, há 2 anus atrás serka di kuazi 30 minis ki ta studa na SEDK txiga di passa tudu na ses skola, mas un grandi satisfason di sentru nakela altura.

Agó nu passa ta konxi kes 2 partisipantis, Kleiton i Viduca.

A kês otus studantis di liseu, i partisipantis di sentru só restanu dizejas boa sorti tanbé na ses kaminhada di studantis.

Leonildo Almeida Lopes (VIduca)_7º Ano

Leonildo Almeida Lopes (VIduca)_7º Ano

Kleiton José Borges Varela (Kleiton)_8º Ano

Kleiton José Borges Varela (Kleiton)_8º Ano

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
Website