Novu logotipu di Delta Cultura

Sima nu sta so na disinvolve Delta Cultura na Austria y Alemanha nu disidi pa fasi nobu logotipo di Delta Cultura.

Kriansas du Sentru di edukason so na djudan-nu:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website