PEACE ONE DAY na sentru di Edukason Delta Cultura

Au longu di anus Peace One Day produzi kampanhas global di susesus ki toka milhons di vida na mundu interu y komovi In-Support-of-POD-v2asons ki promovi rekonsiliason y kontruson di paz através di sporti, dansa, edukason, sinema, musika, arti, y otus áreas.

Di mesmu modu, pa es anu, Peace One Day ta konvida tudu mundu a djunta na kumpanheru a volta di mundu pa da a es maravilhoso ideia un foku espesial na dia 21 dei Setembru pa silebra Dia di Pa ski es anu tem komu tema: “Ku Kenha Ki Bu a Fazi Pas?”

Ka importa u kuantu pikinoti é, atu kotidianus di bondadi podi djuda a torna pas um realidadi, sta djuntu di un alguen ki sta ku problemas, fla ma bu sta arependidu, rekonsilia ku un antigu amigu, ou djuda alguen ki sta prezisa di ajuda. Undi ker ki bu sta, na caza, na escola ou na trabadju, bu podi djuda a midjora kualidadi di vida di pessoas au redor du mundu, inkuindu bu família, profissores, kolegas, amigus ou mesmu diskonhesidus.

Sendu assim, Delta Cultura Cabo Verde, komu sendu un parseiru di Peace One Day sta solisita kalorozamenti presença di tudu alguen, indipendentimenti di idade, krensa, sexu ou orientason sexual ou konvikson politiku a djunta na Peace One Day na dia 21 di Setembru di 2013 (Sãbadu) di forma a partilha un pikenu gestu di pas pa kumpanheru y prinsipalmenti ku komunidadi tarrafalense undi ki ta proporsiona un alvanka nesesáriu pa inspira governus a sigui.

Tardi ta ser prenxidu ku un leki di atividades nomiadamenti jogus amigável, dansas, koreografias, entri otus atividades ki ta bem fazi parti des grandi selebrason.

Eventu ta bem teni lugar na Sentru di Idukason Delta Kultura na Txada Tomás, pertu di Sentral Eletrika y ta ser interirmaneti registradu ku fotografias y filmagens ki dipos ta bem ser publikadu na paginas oficial di Delta Kultura Kabo Verdi assim komu també na Peace One Day.

Kompromissu di Delta Cultura Cabo Verdi assim komu di kes individus ki ta bem institucionaliza Dia di Pas na mundu interu.

As vez kuzas más simples podi tem impaktu mais imidiatu y signifikativu sobri vida di tudu alguen na bu redor.

Djunta ku nos nes cauza y mostranu “Ku Kenha Ki Bu Ta Fazi Pás”

Pa bu sabi más sobri Peace One Day, vizita site: www.peaceoneday.org

Ou pa kontaktu 2662701

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website