Rigional di Sub-17

Na mas un jornada di kampionatu rigional di futibol, na iskalon di sub 17 na rigion di Santiagu Norti, Skola di Futebol di Delta Kultura (SFDK) bai ti munisipiu di Son lorenso dus Orgons pa defronta skola local, ki tem nomi di Desportivu di Son Lorenso dus Orgons (DSLO) ki konguisi ganha SFDC pa un (1) zeru na minutus di kompensason. Fika ta sabedu ma dipos ki jogu tirmina, SFDC fika ta sabi ma apizar di dirota, DSLO sta bem ser punidu pamodi es disrespeta regra di kampionatu rigional undi kes disputa jogu ku novi (9) jugadoris fora di idadi pirmitidu pa leis futibolistikus. Nu entanto, SFC disputa jogu ku txeu prutestu y dipos es bem ricklama ku Asosiason Rigional di Futibol di Santiagu Norti (ARFSN) Tudu ta indika ma dipos des riklamason ser inkaminhadu pa ARFSN, SFDC ta dadu três (3) pontu di kel jogu, ki djuntadu ta da novi (9) pontu na fin di primera volta di kampionatu. Prosima jornadaki ta da inisiu a sigunda volta di kampionatu sta markadu pa komesa na dia 9 di junho undi k SFDC ta defronta na stádiu municipal di Tarrafal Skola di Futibol di Txon Bom (SFTB) ki sta també bem puzisionadu na kampionatu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
Website