Workshop di Zumba

Durante un tardi di tersa fera, serka di 20 partisipantis, kriansa ku jovens i vuluntárius, di Centro partisipa na un workshop di zumba. Mas kusé ki nu ta intendi pa zumba? Zumba é un programa di fitness inpiradu di divesus musikas na mundu, ki sata ser inplimentadu na txéus paisis di mundu. Programa é trasidu […]

Diskubri Talentus

Delegason di Ministeriu di Edução i Disportu di Tarrafal (DSMEDT) atraves di ses Gabinetiu di Apoiu i Akonpanhamentu Psikologiku (GAAP) realiya na Sentru di Idukason Delta Kultura (SEDK) un serie di ativadadis dentru di ses prugrama kes da nomi di “Diskubri Talentus” Atividadis komesa ku diskursu di delegadu di Ministeriu di Idukason i Disportu (MID), […]