Nasional di Sub 17

Di odju na kampionatu nasional, edison 2012/2013 di skalon di Sub 17, ki ta ben kontisi na ilha di montanhas (S. Antão) di 14 a 17 di Julhu des anu, Skola Futibol di Delta Kultura (SFDK) garanti más un vitoria na kaza pa 3 a 1 kontra Skola di Futebol Speransa di Calheta,  ku vista […]

Rigional di Sub-17

Na mas un jornada di kampionatu rigional di futibol, na iskalon di sub 17 na rigion di Santiagu Norti, Skola di Futebol di Delta Kultura (SFDK) bai ti munisipiu di Son lorenso dus Orgons pa defronta skola local, ki tem nomi di Desportivu di Son Lorenso dus Orgons (DSLO) ki konguisi ganha SFDC pa un […]

Kanpionatu Rigional Sub -17

Kampionatu rigional di sub 17 na Santiago aranka si primera fázi ku 6 ekipas, dós di Tarrafal, dós di Santa Krus, un di Orgons y un di Calheta. Skola di futibol Delta Kultura també partisipa na kampionatu, y es entra ku pé direitu pamodi es ganha skola di Txon Bom Siruaela pa 3-1 na primeru […]

Interkambiu Desportivu

Na ambitu di prujetus realizadu pa Asosiason Delta Kultura di Kabu Verdi (DKKV), kes trenadoris di skola futibol Delta Cultura, en parseria ku skola di futibol di Ribera da Barka, kria i organiza un torneiu di futibol bazeadu na prujetus di interkambiu desportivu, ki konta ku prisensa di 6 ekipas konstituidu pa 16 jugadoris na […]

Delta kultura ta kompleta 10 anu

Na proximu dia 2 di Dizembru, Delta Kultura ta kompleta más un anu di vida des bês nu ta comemora 10 anu di vida (di 2002 ti 2012), 10 anu di tcheus susesus i tcheus atividadis fetus també. Pa komesa, dentu di kel planu di komemorason di 10 anu di Delta kultura, organizadu un torneiu […]

Direitu di brinka

Na dia Domingu passadu kel prujetu ” A brinkar” – rializadu pa Associason thehumanrightsproject, en kooperason ku Delta Cultura Cabo Verde – tinha si pontu altu di kapasitason di fotugrafia di largu scala di serka di 250 kriansas ki djugaba 86 difereti djogus. Na kel projectu tanbê tenha partisipason de crianças di Delta Cultura Cabo […]