Lelon di Arte – 2019

En jeitu di balansu, nu podi fla , o 7o Lelon di Artis korri dretu . Ku kel atividadi nu konsegui atingi serka di 51,870 € es noti, nu ta da un obrigadu a tudu kes alguen ki partisipa na nos eventu. Mas venda di kes artis ta kontinua ti fim di Maio. https://www.deltacultura.org/wp-content/uploads/2019/04/190409-Katalog-2019_nachverkauf.pdf Parte […]