Akordu di koperason pa Defesa di Direitos di Criança y Adolessentis

Delta Cultura Cabo Verde (DCCV) juntu ku otus membrus/instituisões ki sta o komité Municipal di Defesa di Direitus di Kriansas i Adolessentis reuni hoji na Salon Nobri di Câmara Municipal do Tarrafal (CMT) pa assinatura ofisial di akordu entri partis integrantis du referidu komité. Enkontru ki foi kó-presididu pa presidenti di Institutu di Kriansa y di Adolescente ICCA y pa Presidenti […]