Akampamentu di austustima ku final filiz

Na dumingu passadu, dia 15 di Julhu, finda quel akampametu di três dia sobri autostima só pa meninas na Centru di Iducason di Tarrafal. Um akampamentu ki konta ku prisensa di meiu centena de crianças e jovens, djuntadu ku atividais sima canta, badja, ginástica, tiato i un palestra sobri direitus humanus, más particularmenti direitus de […]