Fim di Prazu di Inskrison

Delta Kultura Kabo Verdi (DKKV) sta informa tudu alguen ma infilismenti pa tristeza di alguns, dja tirmina prazu di inskrison pa novus partisipantis di Sentru. A partir di gossi ta inskrevedu só kes kriansas já é partisipanti di Sentru. Mas di kualker manera, y kasu ta sirvi di konsolu pa kes ki ka konsegui inscrevi […]

Torneiu Xintada

Dentu di planu di M&A (Munitorizason i Avaliason) di prugramas ki sentru di idukason delta kultura, foi realizadu un mini torneiu di futibol di 2 dia, entri grupus di xintada ku obujetivu a trazi más autoxtima, más alegria i inda mas konviviu entri tudu kes kriansas ki ta fazi parti di kel sentru li. Kel […]

Konsulta ku Pisikólugu

Mininus di Sentru di Iddukason Delta Kultura resebi más un bês vizita di pisikólugus di ICCA, dentu di kel prugrama ké Akonpanhamentu Pisikólógico ki sentru ta fasi. Pa kontinua ta garanti mininus di sentru un saudi di kualidadi, na dia 1 di Marsu ki pasa, psikólugus di ICCA stevi di vizita a sentru pa más […]