Delegason di Banco Mundial i Missão di Guiné Bissau visita o Centro di Educação Delta Cultura

Hoji, 21 di Freveru di Korrenti anu, un delegason konposta pa menbrus di Banco Mundial i um kumison  di Guiné Bissau visita Centro de Educação Delta Cultura (CEDC). Visita ten kumu objetivu prinsipal proporsiona un oportunidadi di aprendizagem di bon prátikas, estratégias, inisiativas, polítikas, studus, leis, pa  subsistema na Cabo Verde, undi a kobertura universal di serviuos pré-skolaris pa […]

Visita Guiada à Estufa di kulunatu

Na ânbitu di kumprimentu di prugramas idukativus, Centro de Educação Delta Cultura rialisa na dia 10 di Abril na stufa giadu pa gerenti di stufa,  Senhor Angel Alamo, un inpresariu di ilhas di Canárias ki dja ten 5 anu ki disenvolvi projetu na kulunatu. Visita foi rializadu entri 09:30 a 11:00, i konta ku prisensa […]