Visita Guiada à Estufa di kulunatu

Na ânbitu di kumprimentu di prugramas idukativus, Centro de Educação Delta Cultura rialisa na dia 10 di Abril na stufa giadu pa gerenti di stufa,  Senhor Angel Alamo, un inpresariu di ilhas di Canárias ki dja ten 5 anu ki disenvolvi projetu na kulunatu. Visita foi rializadu entri 09:30 a 11:00, i konta ku prisensa di serka de 50 kriânsa. Foi un visita txéu gratifikanti pamodi Sr. Angel splika di un manera ku kriânsas ta intendi sobri stufa, y sês plantasões. Di modu, Delta Cultura manda un grandi agradisimentu pa Sr. Angel pa maravilhosa visita, y ta fika prumesa ma ta ripiti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
Website